Úvod

Stručná informace k připravované rekonstrukci mostu

Historie starého kamenného mostu z roku 1895 zůstane zachována.

Starý kamenný most přes dráhu ve Střezimíři č. 12144-3 je z důvodu havarijního stavu uzavřen. Jeho rekonstrukce původně plánovaná až na dobu po převedení provozu na nový koridor se tak uspíší. Ve druhé polovině června 2020 bude podána žádost o stavební povolení.

První verze projektu (zachování jednosměrného provozu na mostě) nebyla schválena dopravní policií. Proto se už od ledna 2020 pracuje s novou dvousměrnou variantou. Projekt je připravený a prochází standardním schvalovacím procesem. Aktuálně finišuje vypořádání majetkoprávních vztahů s majiteli pozemků v trase zvětšených nájezdových oblouků silniční komunikace.

Ve spolupráci s KSÚS Středočeského kraje, obcemi Střezimíř a Mezno a spolku Železnice Česká Sibiř bude most, který je nyní v havarijním stavu po zásadní rekonstrukci stále impozantní dominantou připravovaného železničního skanzenu!

Architekti z renomovaného ateliéru AFRY CZ s.r.o. odvádějí skvělou práci. Urbanistické řešení nového mostu vychází ze stávajícího stavu, kdy jsou úpravy minimálního rozsahu. Zejména se jedná o úpravy směrového vedení komunikace pro zajištění návrhových parametrů. Rozšíření mostního objektu odstraní zúžený provoz na mostě. Nové řešení komunikace i mostu zohledňuje požadavky turistického ruchu, kdy je požadavek na komfortnější převedení cyklotrasy a vyhlídkové pěší trasy. Nová konstrukce je navržena s historizujícím vzhledem, který bude imitovat stávající kamenný povrch mostu pomocí tvarovek vkládaných do bednění. Bude zachován i vzhled oblouku. Pro zajištění imitace současného zabarvení, tzv. patiny je uvažováno s využitím pigmentového betonu šedozelené barvy.

Demolice se předpokládá postupným rozebráním za plného podskružení konstrukce z prostoru železniční trati. V rámci demolice se předpokládá výluka na trati. Nárožní kameny klenby z obou stran budou očíslovány a nepoškozené sneseny a uloženy na deponii, kterou určí zástupce obce Střezimíř. S ostatní kamennou sutí bude zacházeno tak, aby ji bylo následně v co největší možné míře použít při opravách v rámci plánovaného železničního skanzenu v ŽST Střezimíř. Tato suť bude odvezena také na určenou deponii. V rámci demolice je nutné nepoškodit lícní klenbové kameny pro možnost vystavení ve skanzenu.

KSÚS Středočeského kraje začíná projednávat koordinaci prací se zástupci Správy železnic.

Uzavření mostu č. 12144-3 je pro obyvatele regionu zásadní komplikací. Most řeší strategický přístup do obce Střezimíř. Mění se tím celkově celá dopravní obslužnost – autobusy, zásobování, zajištění normovaných dojezdových časů složek IZS, …

KSÚS, místní samosprávy, ORP Votice, příslušné úřady a další zainteresované subjekty včetně spolku ŽeČeS nyní intenzivně pracují na řešení této krizové situace. Navíc v době, kdy je oblast zatížená stavbou IV. železničního koridoru.

Dobrou zprávou je, že připravovaný železniční skanzen nepřijde o svou dominantu a po dostavbě nového mostu bude pro všechny provoz na něm komfortnější a bezpečnější!

Situační výkres - rekonstrukce mostu:

Stručná informace k připravované rekonstrukci mostu