Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2018

Obec Střezimíř vydává na základě par.18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona :

počet podaných žádostí o informace : 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0

výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0

další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0