Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 1/2008 o zákazu volného pobíhání psů

Obec Střezimíř
 
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2008
 
o zákazu volného pobíhání psů
 
                                                    
     Zastupitelstvo obce Střezimíř dne 11. února 2008 schválilo a vydává na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Článek I.
 
1. Volné pobíhání psů na veřejném prostranství není dovoleno.
2. Psi se mohou pohybovat na veřejném prostranství jen v  doprovodu   vlastníka  nebo jiné odpovědné osoby, a to na vodítku a nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví občanů nebo    působit   škodu   na   majetku a   znečišťovat   veřejné   prostranství. Případné znečištění   veřejného   prostranství   je   vlastník psa   nebo jiná odpovědná osoba povinna vlastními prostředky odstranit.
3. Na hřbitov v obci Střezimíř a na dětské hřiště Střezimíř /za tenisovými kurty/ je vstup psů zcela zakázán.
 
 
Článek II.
 
1. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny návsi, silnice, ulice, místní    komunikace,   chodníky, veřejná zeleň, parky, požární nádrže, hřiště, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému užívání, nacházející se v územním obvodu obce Střezimíř.
2. V  pochybnostech je Obecní úřad ve Střezimíři oprávněn rozhodnout, zda ve sporném případě jde o veřejné prostranství.
 
 
Článek III.
 
   Jednání proti ustanovení čl. I této vyhlášky se stíhá jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o trestný čin.
 
 
 
 
 
 
Článek IV.
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 16. dnem po dni vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu ve Střezimíři.
 
 
 
   ………………………………………                          ………………………………………
   Jiří Klimeš, v.r.             ing. Jaroslava Pohanová, v.r.
    starosta                                   místostarostka
 
 
Vyvěšeno :    11.2.2008
Sejmuto  :