Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec Střezimíř
 
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2007
 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
 Zastupitelstvo obce Střezimíř se na svém zasedání dne 19.11. 2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona
č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
 (1) Obec Střezimíř touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen “poplatek”).1)
 
 (2) Správu poplatku provádí obecní úřad. 


Čl. 2
Poplatník
 
Poplatek platí:
 
 1) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 
 2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
Čl. 3
Sazba poplatku
 
 1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí 480,- Kč a je tvořena:
z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
z částky 230,- Kč za kalendářní rok, stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
 
 2) Sazba poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, činí 480,- Kč a je tvořena: 
z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
z částky 230,- Kč za kalendářní rok, stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
 
 3) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.
 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 
 1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti do 15ti dnů.
 
 2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
 
 3) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 
 4) Poplatník podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to do 15ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl. 5
Splatnost poplatku
 
 Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření do 31.3. daného kalendářního roku následujícími způsoby:
 
(1) hotovostní platbou do pokladny OÚ,
(2) bezhotovostní platbou na účet obce,
(3) složenkou na účet obce.
 
Čl. 6
Osvobození a úlevy
 
 (1) Od poplatku se osvobozují:
 
a)     fyzické osoby s trvalým pobytem na sídle ohlašovny
  ( Střezimíř, čp.110), které se v obci nezdržují.
 
 (2) Úleva se poskytuje:
 
a)druhé a každé další fyzické osobě dle Čl. 2 odst. 1 s trvalým pobytem v obci Střezimíř  (Střezimíř obec, Střezimíř nádraží,Bonkovice) ve výši 240,- Kč,
b) fyzické osoby dle Čl. 2 odst. 1 s trvalým pobytem v ostatních osadách platí poplatek obdobně jako fyzické osoby mající v obci nemovitost sloužící nebo určenou k rekreaci viz. článek 3 odstavec 2 této vyhlášky.
 
Čl. 6
Zrušovací a přechodné ustanovení
 
 Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1995 o místních poplatcích. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 
 
Čl. 7
Účinnost
 
 Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
 
 
   ………………………………………                          ………………………………………
   Jiří Klimeš, v.r.             ing. Jaroslava Pohanová, v.r.
    starosta                                   místostarostka
                            
Vyvěšeno: 20.11.2007
 
 
Sejmuto:   20.12.2007
 
 
 
 
 
 
 Příloha k obecně závazné vyhlášce č.2/2007
 
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
 
- skutečné náklady obce Střezimíř předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:
 
- počet fyzických osob, které mají v obci trvalý pobyt:
 
- počet fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci: