Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 3/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obec Střezimíř
 
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2007
 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 
Zastupitelstvo obce Střezimíř se na svém zasedání dne 19.11. 2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1.
Úvodní ustanovení
 
 (1) Obec Střezimíř touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen “poplatek”).
 
 (2) Správu poplatku provádí obecní úřad.
 
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
 
 Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.,
 
Čl. 3
Veřejné prostranství
 
 Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují:
Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi, silnice, ulice, místní    komunikace,   chodníky, veřejná zeleň, parky, hřiště, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému užívání, které jsou ve vlastnictví obce Střezimíř a nacházejí se v územním obvodu obce Střezimíř.
 
 
 
 
 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 
 (1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen do 5ti dnů ohlásit skutečný stav těchto údajů.
 
 (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ.. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 
Čl. 5
Sazba poplatku
 
 (1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,- Kč,
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč,
c) za umístění dočasných staveb 10,- Kč,
d) za provádění výkopových prací 1,- Kč,
e) za umístění stavebního zařízení 1,50 Kč,
f) za umístění reklamního zařízení5,- Kč,
g) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí 5,- Kč,
h) za umístění skládek 1,50 Kč,
i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5,- Kč,
j) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5,- Kč,
k) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč,
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10,- Kč.
 
 (2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto
a) za umístění reklamního zařízení       500,- Kč/rok.
 
 (3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
 
Čl. 6
Splatnost poplatku
 
(1) Za užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
 
(2) Za užívání veřejného prostranství po dobu delší než 3 dnů, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy toto užívání skončilo.
 
(3) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
 
 (4) Poplatek je možno uhradit:
a) v hotovosti do pokladny OÚ,
b) složenkou na účet obce,
c) bezhotovostním převodem na účet obce.
 
Čl. 7
Navýšení poplatku
 
 Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 8
Zrušovací a přechodné ustanovení
 
 
 Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1995 o místních poplatcích. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 
 
Čl. 9
Účinnost
 
 Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.
 
 
   ………………………………………                          ………………………………………
   Jiří Klimeš, v.r.             ing. Jaroslava Pohanová, v.r.
    starosta                                   místostarostka
 
Vyvěšeno: 20.11.2007
 
 
Sejmuto:   20.12.2007